Real Hand Sanitizer 60ml

€ 4,95
ProductPrijsAantal
Real Hand Sanitizer 75% 60ml€ 4,95
Real Hand Sanitizer SPRAY 85% 60ml€ 4,95
€4,95

Real Hand Sanitizer is een 75% handontsmetting op basis van 75% ethanol en 2% glycerine. Deze is beschikbaar in een 60ml flesje met kindveilige dop. Door de handige dop komt de vloeistof druppelsgewijs vrij, bij het duwen op de fles komt er een straal vrij. Deze lekvrije fles is super handig voor onderweg of wanneer er geen mogelijkheden zijn voor het wassen van de handen. Real Hand Sanitizer is tijdelijk beschikbaar en heeft een toelating van de overheid om op de Belgische markt verdeeld te worden ingevolge de COVID-19 uitbraak.

 


 

NEDERLANDS H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp, H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie. P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken, P280 - Oogbescherming, gelaatsbescherming dragen, P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen, P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.


FRANÇAIS H225 - Liquide et vapeurs très inflammables, H319 - Provoque une sévère irritation des yeux. P210 - Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer, P280 - Porter un équipement de protection des yeux et du visage, P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer, P337+P313 - Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.


DEUTSCH H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar, H319 - Verursacht schwere Augenreizung. P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen, P280 - Augenschutz, Gesichtsschutz tragen, P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen, P337+P313 - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

 

Download hier de MSDS Sheet van onze REAL HANDSANITIZER 75% 60ML.

Download hier de tijdelijke toelating van de FOD Volksgezondheid voor REAL HAND SANITIZER 75%.